Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 29/2012

08.03.2012

Korekta Sprawozdania Zarządu dołączonego do skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok

Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu skorygowaną treść Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Getin Noble Banku S.A. w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku załączonego do skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok przekazanego do publicznej wiadomości przez Emitenta w dniu 29 lutego 2012 r. .

W wyżej wymienionym dokumencie dokonano korekty na stronie 13 i 14 w następujący sposób:

Było:
Noble Fund Akcji skierowany do inwestorów akceptujących wyższy poziom ryzyka związanego z okresowymi wahaniami indeksów giełdowych, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji. W 2011 roku Noble Fund Akcji osiągnął stopę zwrotu 21,04%.

Noble Fund Mieszany skierowany do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, poszukujących instytucji, która aktywnie będzie zarządzała środkami pomiędzy rynkiem akcyjnym a rynkiem instrumentów dłużnych. W 2011 roku Noble Fund Mieszany osiągnął stopę zwrotu 16,40%.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek skierowany do inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z okresowymi wahaniami indeksów giełdowych, w szczególności w krótkich okresach, zainteresowanych inwestowaniem na rynku akcji z segmentu małych i średnich spółek (spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20), oczekujących w dłuższym okresie ponadprzeciętnych zysków. W 2011 roku Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek osiągnął stopę zwrotu 21,16%.

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus skierowany do inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z bezpiecznych inwestycji typu lokaty bankowe i obligacje, przy jednocześnie umiarkowanym poziomie ryzyka. W 2011 roku Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus osiągnął stopę zwrotu 13,26%.

Noble Fund Timingowy jest produktem, w którym zarządzający subfunduszem dąży do przynoszenia dodatnich stóp zwrotu dokonując alokacji zgromadzonych środków w akcje lub dłużne papiery wartościowe zależnie od koniunktury rynkowej. W 2011 roku Noble Fund Timingowy osiągnął stopę zwrotu 20,20%.

Noble Fund Global Return skierowany do inwestorów akceptujących co najmniej średni poziom ryzyka oraz poszukujących instrumentu chroniącego aktywa w trakcie bessy, ale wykorzystującego pozytywne trendy rynkowe w okresach hossy. W 2011 roku Noble Fund Global Return osiągnął stopę zwrotu 19,17%.

Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Noble Fund Africa skierowany do inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka. Celem subfunduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji w długim terminie poprzez uzyskanie ekspozycji na wyselekcjonowane spółki z krajów Afryki. Do W 2011 Noble Fund Africa osiągnął stopę zwrotu na poziomie 33,02%.

Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Noble Fund Opportunity FIZ to fundusz wykorzystujący potencjał, niedostosowanie, a także inne specyficzne okazje inwestycyjne występujące na części rynku kapitałowego (głównie polskiego). Zakres inwestycji obejmuje m.in.: akcje małych i średnich spółek, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obligacje zamienne na akcje, i zależy od aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym. W 2011 roku Noble Fund Opportynity FIZ osiągnął stopę zwrotu na poziomie 20,27% .

Jest:
Noble Fund Akcji skierowany do inwestorów akceptujących wyższy poziom ryzyka związanego z okresowymi wahaniami indeksów giełdowych, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji. W 2011 roku Noble Fund Akcji osiągnął stopę zwrotu - 21,04%.

Noble Fund Mieszany skierowany do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, poszukujących instytucji, która aktywnie będzie zarządzała środkami pomiędzy rynkiem akcyjnym a rynkiem instrumentów dłużnych. W 2011 roku Noble Fund Mieszany osiągnął stopę zwrotu -16,40%.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek skierowany do inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z okresowymi wahaniami indeksów giełdowych, w szczególności w krótkich okresach, zainteresowanych inwestowaniem na rynku akcji z segmentu małych i średnich spółek (spółki nie wchodzące w skład indeksu WIG20), oczekujących w dłuższym okresie ponadprzeciętnych zysków. W 2011 roku Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek osiągnął stopę zwrotu -21,16%.

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus skierowany do inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z bezpiecznych inwestycji typu lokaty bankowe i obligacje, przy jednocześnie umiarkowanym poziomie ryzyka. W 2011 roku Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus osiągnął stopę zwrotu - 13,26%.

Noble Fund Timingowy jest produktem, w którym zarządzający subfunduszem dąży do przynoszenia dodatnich stóp zwrotu dokonując alokacji zgromadzonych środków w akcje lub dłużne papiery wartościowe zależnie od koniunktury rynkowej. W 2011 roku Noble Fund Timingowy osiągnął stopę zwrotu -20,20%.

Noble Fund Global Return skierowany do inwestorów akceptujących co najmniej średni poziom ryzyka oraz poszukujących instrumentu chroniącego aktywa w trakcie bessy, ale wykorzystującego pozytywne trendy rynkowe w okresach hossy. W 2011 roku Noble Fund Global Return osiągnął stopę zwrotu -19,17%.

Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Noble Fund Africa skierowany do inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka. Celem subfunduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji w długim terminie poprzez uzyskanie ekspozycji na wyselekcjonowane spółki z krajów Afryki. Do W 2011 Noble Fund Africa osiągnął stopę zwrotu na poziomie
- 33,02%.

Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Noble Fund Opportunity FIZ to fundusz wykorzystujący potencjał, niedostosowanie, a także inne specyficzne okazje inwestycyjne występujące na części rynku kapitałowego (głównie polskiego). Zakres inwestycji obejmuje m.in.: akcje małych i średnich spółek, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, prawa poboru, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obligacje zamienne na akcje, i zależy od aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym. W 2011 roku Noble Fund Opportynity FIZ osiągnął stopę zwrotu na poziomie -20,27%.

Wynikła w teście wyżej wymienionego Sprawozdania Zarządu pomyłka dotyczyła znaku na poziomie ostatecznej redakcji tekstu. Pozostała treść załączników do skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011 jest poprawna.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z§6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).