Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący nr 38/2012

22.03.2012

Nabycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.

Raport bieżący nr 38/2012 z dnia 22 marca 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 22 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), o następującej transakcji na papierach wartościowych (obligacjach serii PP-I) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23 lutego 2012 r. w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1 000.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 59/2011 z dnia 30 września 2011 r.: - nabyciu przez Spółkę w dniu 22 marca 2012 r. 290 sztuk obligacji serii PP-I. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 986,70 PLN. Obligacje zostały nabyte w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy, w celu ich dalszej odsprzedaży. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).