Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
+ 6.56% 15:26

Raport bieżący nr 40/2012

28.03.2012

Nabycie i zbycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.

Raport bieżący nr 40/2012 z dnia 28 marca 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2012 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadomienie o następujących transakcjach na papierach wartościowych: I. Obligacjach serii C wyemitowanych przez Emitenta w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN („Program”), o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.: 1) nabyciu przez Spółkę w dniu 28.03.2012 r. 100 sztuk obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta w dniu 1.09.2011 r. w ramach Programu. Obligacje zostały nabyte w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy, w celu ich dalszej odsprzedaży. Średnia jednostkowa cena nabycia jednej sztuki obligacji wyniosła 991,25 PLN. 2) zbyciu przez Spółkę w dniu 28.03.2012 r. 116 sztuk obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta w dniu 1.09.2011 r. w ramach Programu. Obligacje zostały sprzedane przez Spółkę w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Średnia jednostkowa cena sprzedaży jednej sztuki obligacji wyniosła 1006,25 PLN. II. Obligacjach serii PP-I wyemitowanych przez Emitenta w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN („Program 1”), o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 59/2011 z dnia 30 września 2011 r.: - zbyciu przez Spółkę w dniu 28.03.2012 r. 50 sztuk obligacji serii PP-I wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23 lutego 2012 r. w ramach Programu 1. Obligacje zostały sprzedane przez Spółkę w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Średnia cena jednostkowa sprzedaży jednej sztuki obligacji wyniosła 1008,14 PLN. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).