Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący nr 52/2012

24.04.2012

Zbycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.

Raport bieżący nr 52/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) o zbyciu w dniu 24 kwietnia 2012 r. 100 sztuk obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta w dniu 17 października 2011 r. w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.. Obligacje zostały zbyte w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Jednostkowa cena zbycia jednej sztuki obligacji wyniosła 1001,62 PLN. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).