Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący nr 60/2012

08.05.2012

Nabycie i zbycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.

Raport bieżący nr 60/2012 z dnia 08 maja 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 08 maja 2012 r. otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), o następujących transakcjach na papierach wartościowych: - nabyciu przez Spółkę w dniu 08 maja 2012 r. 10 sztuk obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta w dniu 10 sierpnia 2011 r. w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500 000 000,00 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.. Obligacje zostały nabyte w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy w celu ich dalszej odsprzedaży. Średnia jednostkowa cena nabycia jednej sztuki obligacji wyniosła 101039,67 PLN. - zbyciu przez Spółkę w dniu 08 maja 2012 r. 10 sztuk obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta w dniu 10 sierpnia 2011 r. w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500 000 000,00 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.. Obligacje zostały zbyte w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Średnia jednostkowa cena zbycia jednej sztuki obligacji wyniosła 102039,67 PLN. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).