Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 48/2011

16.08.2011

Zbycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.

Raport bieżący nr 48/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 sierpnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) o zbyciu przez Spółkę w dniu 16 sierpnia 2011 r. 1 (jednej) sztuki obligacji serii A wyemitowanej przez Emitenta w dniu 29 czerwca 2011 r. w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN („Program”), o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Noble Securities S.A., jako Sub-Dealer, jest stroną umowy dealerskiej zawartej z Emitentem oraz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2011 r., dotyczącej w/w Programu. Obligacja została nabyta przez Spółkę w dniu 4 lipca 2011 r. na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy w celu dalszej odsprzedaży, o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 35/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. Obligacja została sprzedana na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Cena zbycia obligacji wyniosła 104.145,42 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).