Getin Noble Bank (GNB)

0.57PLN
-1.72% 16:46

Raport bieżący nr 47/2011

29.07.2011

Nabycie i zbycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.

Raport bieżący nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), o następujących transakcjach na papierach wartościowych (obligacje serii A) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 29 czerwca 2011 r. w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN („Program”), o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.: - nabyciu przez Spółkę w dniu 28 lipca 2011 r. 10 sztuk obligacji serii A, - zbyciu przez Spółkę w dniu 28 lipca 2011 r. 9 sztuk obligacji serii A. Noble Securities S.A., jako Sub-Dealer, jest stroną umowy dealerskiej zawartej z Emitentem oraz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2011 r., dotyczącej w/w Programu. Obligacje zostały nabyte przez Spółkę na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy, w celu ich odsprzedaży. Średnia jednostkowa cena kupna jednej sztuki obligacji wyniosła 101.192,03 PLN. Obligacje zostały sprzedane przez Spółkę na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Średnia jednostkowa cena sprzedaży jednej sztuki obligacji wyniosła 103.674,25 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).