Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 20/2012

29.02.2012

Zbycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.

Raport bieżący nr 20/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 lutego 2012 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadomienie o następujących transakcjach na papierach wartościowych (obligacjach serii C, D, E) wyemitowanych przez Emitenta w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN („Program”), o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.: 1) zbyciu przez Spółkę w dniu 29.02.2012 r. 240 sztuk obligacji serii C (kod ISIN: PLNOBLE00058) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 1.09.2011 r. w ramach Programu Obligacje zostały sprzedane przez Spółkę na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Średnia jednostkowa cena sprzedaży jednej sztuki obligacji wyniosła 1000,00 PLN. 2) zbyciu przez Spółkę w dniu 29.02.2012 r. 90 sztuk obligacji serii D (kod ISIN: PLNOBLE00066) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 20.09.2011 r. w ramach Programu Obligacje zostały sprzedane przez Spółkę na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Średnia jednostkowa cena sprzedaży jednej sztuki obligacji wyniosła 1041,97 PLN. 3) zbyciu przez Spółkę w dniu 29.02.2012 r. 155 sztuk obligacji serii E (kod ISIN: PLNOBLE00074) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 17.10.2011 r. w ramach Programu Obligacje zostały sprzedane przez Spółkę na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Średnia cena jednostkowa sprzedaży jednej sztuki obligacji wyniosła 1041,53 PLN. Noble Securities S.A., jako Sub-Dealer, jest stroną umowy dealerskiej zawartej z Emitentem oraz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2011 r., dotyczącej w/w Programu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).