Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 28/2012

07.03.2012

Nabycie obligacji Getin Noble Bank S.A. przez Noble Securities S.A.

Raport bieżący nr 28/2012 z dnia 07 marca 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), o następującej transakcji na papierach wartościowych (obligacjach serii C) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 01 września 2011 r. w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN („Program”), o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r.: - nabyciu przez Spółkę w dniu 07 marca 2012 r. 105 sztuk obligacji serii C (kod ISIN: PLNOBLE00058). Obligacje zostały nabyte przez Spółkę na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnej umowy. Średnia jednostkowa cena kupna jednej sztuki obligacji wyniosła 986,39PLN. Noble Securities S.A., jako Sub-Dealer, jest stroną umowy dealerskiej zawartej z Emitentem oraz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 marca 2011 r., dotyczącej w/w Programu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).