Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 140/2012

16.10.2012

ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.

Raport bieżący nr 140/2012 z dnia 15 października 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 15 października 2012 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta - Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadomienie o zbyciu przez Spółkę w dniu 15 października 2012 r. 169 sztuk obligacji serii PP-III wyemitowanych przez Getin Noble Bank S.A. w dniu 23 marca 2012 r. w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN, o którym Getin Noble Bank S.A. informował w swoim Raporcie bieżącym nr 59/2011 z dnia 30 września 2011 r. dostępnym na stronie internetowej http://www.gnb.pl/raporty-biezace-news.html?id=9984 Obligacje zostały zbyte w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności maklerskiej, na rynku wtórnym, w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst na postawie zlecenia sprzedaży. Średnia jednostkowa cena zbycia jednej sztuki obligacji wyniosła 1004,91 PLN. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).