Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 21/2016

11.03.2016

NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI W CELU UMORZENIA

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 11 marca 2016 r. nabył w ramach transakcji pakietowych na Alternatywnym Systemie Obrotu 1 089 sztuk obligacji własnych serii GNB14001 ISIN PLGETBK00285, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu emisji papierów dłużnych do maksymalnej kwoty 2.000.000.000 PLN („Program emisji”).

Program emisji został utworzony na podstawie zawartych przez Emitenta z mBankiem (ówczesny BRE Bank S.A.) w dniu 20 października 2005 r. umów emisyjnej i dealerskiej, które to umowy zostały następnie zastąpione jednolitą Umową Emisyjną zmieniającą warunki Programu emisji. O tym ostatnim fakcie Emitent informował w raportach bieżących nr 75/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. i 76/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Podstawę prawną nabycia obligacji stanowił art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.2014.730 j.t.).

Przyczynę nabycia stanowi wola stron. Obligacje zostały nabyte przez Emitenta w celu umorzenia.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 9.568,45 złotych dla obligacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).