Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 12:26

Raport bieżący nr 23/2016

21.03.2016

NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI W CELU UMORZENIA

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 18 marca 2016 r. nabył 70 sztuk obligacji własnych serii GNB32/2013, wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem mBanku S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r. z terminem wykupu w dniu 14 czerwca 2016 r.

Podstawę prawną nabycia obligacji stanowił art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.2014.730 j.t.).

Przyczynę nabycia stanowi wola stron transakcji. Obligacje zostały nabyte przez Emitenta w celu umorzenia.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 100.043,51 złotych dla obligacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).