Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 45/2016

02.06.2016

NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 2 czerwca 2016 r.:

I.
nabył 10.639 sztuk obligacji własnych serii GNB14001 (ISIN PLGETBK00285), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r., 6.500 sztuk obligacji własnych serii GNB14003 (ISIN PLGETBK00293), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 18 lipca 2014 r. oraz 5.000 sztuk obligacji własnych serii GNB14018 (ISIN PLGETBK00301), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 19 grudnia 2014 r. w ramach Programu emisji papierów dłużnych do maksymalnej kwoty 2.000.000.000 PLN („Program emisji”).

Program emisji został utworzony na podstawie zawartych przez Emitenta z mBankiem (ówczesny BRE Bank S.A.) w dniu 20 października 2005 r. umów emisyjnej i dealerskiej, które to umowy zostały następnie zastąpione jednolitą Umową Emisyjną zmieniającą warunki Programu emisji. O tym ostatnim fakcie Emitent informował w raportach bieżących nr 75/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. i 76/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Podstawą prawną nabycia obligacji jest wystąpienie zdarzenia określonego w ppkt. 11.1.4 in fine Warunków Emisji Obligacji Kuponowych („Warunki emisji”).

Przyczyną nabycia jest złożenie przez obligatariuszy pisemnego żądania wcześniejszego wykupu obligacji zgodnie z pkt. 11.2 Warunków emisji. Wykupione przez Emitenta obligacje podlegać będą umorzeniu.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 10.147,36 PLN dla obligacji GNB14001, 10.128,92 PLN dla obligacji GNB14003 oraz 10.155,91 PLN dla obligacji GNB14018. Obligacje zostały wykupione według ich wartości nominalnej określonej w Warunkach Emisji powiększonej o odsetki  narosłe do dnia wcześniejszego wykupu.

II.
nabył 268 sztuk obligacji własnych serii SP-I (ISIN PLGETBK00327), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23 marca 2015 r. w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji przez Getin Noble Bank S.A. do maksymalnej kwoty 1.500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 77/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.

Podstawą prawną nabycia obligacji jest wystąpienie zdarzenia określonego w ppkt. 7.1.8 in fine Podstawowych Warunków Emisji Obligacji („Warunki emisji”).

Przyczyną nabycia jest złożenie przez obligatariuszy pisemnych żądań wcześniejszego wykupu obligacji zgodnie z pkt. 7.2 Warunków emisji. Wykupione przez Emitenta obligacje podlegać będą umorzeniu.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1.007,78 PLN. Obligacje zostały wykupione według ich wartości nominalnej określonej w Warunkach Emisji powiększonej o odsetki narosłe do dnia wcześniejszego wykupu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).