Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 84/2016

04.08.2016

NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 28 czerwca 2016 r. nabył 12 sztuk obligacji własnych serii GNB14001 (ISIN PLGETBK00285), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu emisji papierów dłużnych do maksymalnej kwoty 2.000.000.000 PLN („Program emisji”).

Program emisji został utworzony na podstawie zawartych przez Emitenta z mBankiem (ówczesny BRE Bank S.A.) w dniu 20 października 2005 r. umów emisyjnej i dealerskiej, które to umowy zostały następnie zastąpione jednolitą Umową Emisyjną zmieniającą warunki Programu emisji. O tym ostatnim fakcie Emitent informował w raportach bieżących nr 75/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. i 76/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Podstawą prawną nabycia obligacji jest wystąpienie zdarzenia określonego w ppkt. 11.1.4. in fine Warunków Emisji Obligacji Kuponowych („Warunki emisji”).

Przyczyną nabycia jest złożenie przez obligatariuszy pisemnego żądania wcześniejszego wykupu obligacji zgodnie z pkt. 11.2 Warunków emisji. Wykupione przez Emitenta obligacje podlegać będą umorzeniu.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 10.033,47 złotych dla obligacji. Obligacje zostały wykupione według ich wartości nominalnej określonej w Warunkach Emisji powiększonej o odsetki  narosłe do dnia wcześniejszego wykupu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).