Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 92/2016

09.08.2016

NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 9 sierpnia 2016 r.:

I.
nabył 36 sztuk obligacji własnych serii GNB14001 (ISIN PLGETBK00285), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu emisji papierów dłużnych do maksymalnej kwoty 2.000.000.000 PLN („Program emisji”).

Program emisji został utworzony na podstawie zawartych przez Emitenta z mBankiem (ówczesny BRE Bank S.A.) w dniu 20 października 2005 r. umów emisyjnej i dealerskiej, które to umowy zostały następnie zastąpione jednolitą Umową Emisyjną zmieniającą warunki Programu emisji. O tym ostatnim fakcie Emitent informował w raportach bieżących nr 75/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. i 76/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Podstawą prawną nabycia obligacji jest wystąpienie zdarzenia określonego w ppkt. 11.1.4. in fine Warunków Emisji Obligacji Kuponowych („Warunki emisji”).

Przyczyną nabycia jest złożenie przez obligatariuszy pisemnego żądania wcześniejszego wykupu obligacji zgodnie z pkt. 11.2 Warunków emisji. Wykupione przez Emitenta obligacje podlegać będą umorzeniu.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 10.038,25 złotych dla obligacji. Obligacje zostały wykupione według ich wartości nominalnej określonej w Warunkach Emisji powiększonej o odsetki  narosłe do dnia wcześniejszego wykupu.

II.
nabył 71 sztuk obligacji własnych serii SP-I (ISIN PLGETBK00327), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23 marca 2015 r. w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji przez Getin Noble Bank S.A. do maksymalnej kwoty 1.500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 77/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
Podstawą prawną nabycia obligacji jest wystąpienie zdarzenia określonego w ppkt. 7.1.8 in fine Podstawowych Warunków Emisji Obligacji („Warunki emisji”).

Przyczyną nabycia jest złożenie przez obligatariuszy pisemnych żądań wcześniejszego wykupu obligacji zgodnie z pkt. 7.2 Warunków emisji. Wykupione przez Emitenta obligacje podlegać będą umorzeniu.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1.015,23 PLN. Obligacje zostały wykupione według ich wartości nominalnej określonej w Warunkach Emisji powiększonej o odsetki narosłe do dnia wcześniejszego wykupu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).