Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 7/2012

01.06.2012

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Banku przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Zarząd Banku zamiar zwołania, niezwłocznie po zakończeniu procesu rejestracji połączenia Banku z Getin Noble Bank S.A., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji z prawem poboru o kwotę mieszczącą się w przedziale 300-400 mln złotych i wynikających z tego podwyższenia zmian statutu Banku. Planowane podwyższenie kapitału ma na celu podniesienie wskaźników adekwatności kapitałowej Banku w kontekście jego dalszego dynamicznego rozwoju i jest zgodne z przyjętą przez Bank strategią rozwoju na lata 2012-2014. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).