Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 9/2012

01.06.2012

DOPUSZCZENIE AKCJI GET BANK S.A. DO OBROTU NA RYNKU PODSTAWOWYM

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 18 stycznia 2012 r. otrzymał Uchwałę Nr 61/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1491/2011 Zarządu Giełdy z dnia 12 grudnia 2011 r. (Raport bieżący Nr 2/2011) w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A,B,C,D,E,F,G i H Banku, zgodnie z którą Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje na okaziciela Banku o wartości nominalnej 1 zł każda: a) 40.000.000 akcji serii A, b) 23.000.000 akcji serii B, c) 6.000.000 akcji serii C, d) 9.510.000 akcji serii D, e) 11.000.000 akcji serii E, f) 4.000.000 akcji serii F, g) 9.550.000 akcji serii G, h) 2.142.465.631 akcji serii H. PODSTAWA PRAWNA: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).