Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący 10/2012

01.06.2012

WPROWADZENIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI GET BANK S.A

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2012 r., otrzymał Uchwałę Nr 69/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C,D,E,F,G i H Banku. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 stycznia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Banku o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGETBK00012”: a) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii A, b) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii B, c) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii C, d) 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii D, e) 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii E, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii F, g) 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, h) 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji serii H. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił notować akcje Banku, o których mowa powyżej, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GETBANK” i oznaczeniem „GTB”. PODSTAWA PRAWNA: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).