Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący 19/2012

01.06.2012

PLAN POŁĄCZENIA GET BANK S.A. I GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego Banku nr 5/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. dot. zamiaru połączenia Banku i Getin Noble Bank S.A. stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”)(połączenie przez przejęcie), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego 2012 r. Zarządy Banku i Getin Noble Bank S.A. uzgodniły, a Rady Nadzorcze obydwu Spółek zaakceptowały Plan połączenia Banku i Getin Noble Bank S.A. sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 oraz § 2 k.s.h.

W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku o 144.617.688,00 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 144.617.688 akcji zwykłych na okaziciela Banku serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje Emisji Połączeniowej”). Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom przy zastosowaniu wobec akcjonariuszy Getin Noble Bank S.A. parytetu wymiany akcji Getin Noble Bank S.A. na akcje Banku w stosunku: za 1 akcję Getin Noble Bank S.A. przyznane zostanie 2,4112460520 akcji Banku.

W związku z powyższym Bank w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

  1. Plan połączenia Banku i Getin Noble Bank S.A. („Plan”);
  2. Załącznik nr 1 do Planu – projekty uchwał o połączeniu Spółek;
  3. Załącznik nr 2 do Planu – projekt zmian statutu Get Bank S.A.;
  4. Załącznik nr 3 do Planu – ustalenie wartości majątku Getin Noble Bank S.A.;
  5. Załącznik nr 4 do Planu – informacje o stanie księgowym łączących się Spółek, sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia, oraz
  6. Sprawozdanie Zarządu Banku uzasadniające połączenie, sporządzone na podstawie art. 501 k.s.h.

Jednocześnie Bank informuje, iż stan księgowy Banku i Getin Noble Bank S.A., o którym mowa w Załączniku 4 do Planu opiera się na jednostkowych danych finansowych dotyczących obuSpółek i został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółek i nie podlegał jeszcze badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).