Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 30/2012

01.06.2012

INFORMACJA O REZYGNACJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GET BANKU S.A. Z PEŁNIONEJ FUNKCJI.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 marca 2012 r. otrzymał informację o złożeniu przez Pana Longina Kulę rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku skutecznej z dniem wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej. W informacji przekazanej Bankowi nie zostały podane przyczyny rezygnacji. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).