Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący 36/2012

01.06.2012

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W PRZEDMIOCIE MEMORANDUM INFORMACYJNYM

Zarząd Get Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10 maja 2012 r. powziął wiadomość o stwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego równoważności pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez Emitenta w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii I (oferującym jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie). Memorandum informacyjne zostanie opublikowane w dniu 15 maja 2012 r. o godzinie 10.00 w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.getbank.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Akcje Get Bank S.A. na giełdzie” oraz Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. www.noblesecurities.pl. Powyższa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego stanowi spełnienie kolejnego warunku niezbędnego do rejestracji połączenia Emitenta z Getin Noble Bankiem S.A. zgodnie z Planem Połączenia, który był przedmiotem Raportu bieżącego Emitenta nr 19/2012 z dnia 07 lutego 2012 r. O spełnieniu ostatniego warunku koniecznego do rejestracji połączenia, Emitent będzie informować w odrębnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 40 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).