Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 38/2012

01.06.2012

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSR 1/2012 Z 11 MAJA 2012 R.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2012 roku, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 11 maja 2012 r. przy raporcie QSr 1/2012, w tabeli na stronie 11 informującej o składzie Grupy Kapitałowej konsolidowanej metodą pełną w opisie czterech ostatnich wierszy w kolumnie „Podstawowy przedmiot działalności” zostały popełnione oczywiste omyłki edytorskie.

W wierszu 5 było: „Getin Finance Plc Londyn, Wielka Brytania usługi finansowe 93,70%(1)”. Powinno być w wierszu 5: „Getin Finance Plc Londyn, Wielka Brytania obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej 93,70%(1)”.

W wierszu 6 było: „Getin Leasing S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, Wrocław obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej 91,30%(1)”. Powinno być w wierszu 6: „Getin Leasing S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, Wrocław działalność leasingowa 91,30%(1)”.

W wierszu 7 było: „Getin Services S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, Wrocław pośrednictwo ubezpieczeniowe 91,30%(2)”. Powinno być w wierszu 7: „Getin Services S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, Wrocław obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej 91,30%(2)”.

W wierszu 8 było: „Pośrednik Finansowy Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 2-4, Wrocław obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej 91,30%(2)”. Powinno być w wierszu 8: „Pośrednik Finansowy Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 2-4, Wrocław pośrednictwo ubezpieczeniowe 91,30%(2)”. Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny przekazany zostanie odrębnym raportem.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).