Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 39/2012

01.06.2012

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Get Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 30 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie ze statutem Emitenta podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, celem dokonania przez nią badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2012 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2012. Emitent dotychczas nie korzystał z usług ww. podmiotu. Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z Deloitte Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na wykonanie wyżej wskazanych badań. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).