Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 41/2012/K

01.06.2012

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 41/2012: POSTANOWIENIE SĄDU O ZAREJESTROWANIU POŁĄCZENIA, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ORAZ ZMIAN STATUTU

Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) koryguje treść raportu bieżącego nr 41/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r. w poniższy sposób: W akapicie 8 było: „Jednocześnie Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06 czerwca 2012 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 144.617.688,00 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 144.617.688 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.”. W akapicie 8 powinno być: „Jednocześnie Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01 czerwca 2012 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 144.617.688,00 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 144.617.688 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty każda”. Powyższa korekta wynika z zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).