Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 42/2012

01.06.2012

RATING FITCH RATINGS DLA GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) („Bank” „Emitent”) informuje, że w związku z połączeniem Emitenta z Getin Noble Bank S.A.. w dniu dzisiejszym tj. 01 czerwca 2012 r. Fitch Ratings („Fitch Ratings”, „Agencja”) opublikował potwierdzenie ratingu dla Banku, nadanego Getin Noble Bank S.A. w dniu 7 stycznia 2010 r. (Raporty bieżące Getin Noble Bank S.A. nr 28/2010 oraz 28/2010/K) oraz potwierdzonego w dniu 22 czerwca 2011 r. (Raport bieżący Getin Noble Bank S.A. nr 34/2011 oraz 34/2011/K) tj.: • Rating podmiotu (Long-term foreign currency IDR): BB perspektywa stabilna • Rating krótkoterminowy (Short-term foreign currency IDR):B • Długoterminowy rating krajowy (National Long Term Rating): BBB(pol), perspektywa stabilna • Viability Rating: bb • Rating wsparcia (Support Rating): 3 • Minimalny poziom ratingu wsparcia (Support Rating Floor): BB Potwierdzenie IDR Banku i Viability Rating odzwierciedla silny wynik Banku przed kosztami ryzyka, poprawienie poziomu płynności i stabilną bazę depozytów indywidualnych. Te czynniki równoważą obniżoną jakość aktywów, spadające, niemniej nadal znaczne ryzyko związane z dużą ekspozycją na kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej i zależność od rynku międzybankowego w celu zabezpieczenia strukturalnego niedopasowania walutowego. Definicje ratingów Fitch Ratings są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com, gdzie publikowane są także ratingi, kryteria i metodyki. Na stronie www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: Code of Conduct, Confidentiality, Conflicts of Interest and Securities Trading Policy, Firewall Policy, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Agencję. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 oraz §32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).