Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 44/2012

05.06.2012

UCHWAŁA ZARZĄDU KDPW W SPRAWIE WARUNKOWEGO PRZYJĘCIA AKCJI SERII I DO KDPW ORAZ WYZNACZENIA DNIA REFERENCYJNEGO

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) („Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 r. otrzymał uchwałę nr 405/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z którą na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta Zarząd KDPW postanowił przyjąć do KDPW 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 kwietnia 2012 r., rejestrowanych w rezultacie dokonania przydziału akcji Emitenta w stosunku 1:2,4112460520 w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Getin Noble Bank S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz nadać im kod PLGETBK00012 pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki Emitenta oznaczone kodem PLGETBK00012, z tym zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 217 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, tj. dniem według którego następuje ustalenie stanu własności akcji Getin Noble Bank S.A. (spółki przejętej przez Emitenta) zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLNOBLE00017 dla celów dokonania przydziału, o którym mowa w powyżej, jest dzień 6 czerwca 2012 r. Jednocześnie Zarząd KDPW stwierdził, że wraz z dokonaniem przydziału, o którym mowa powyżej, zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w KDPW dla akcji spółki Getin Noble Bank S.A. (spółki przejętej przez Emitenta). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).