Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący 69/2012

29.06.2012

ZBYCIE PRZEZ EMITENTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dawniej Get Bank S.A.) („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 29 czerwca 2012 r. zawarł umowę objęcia akcji Emitenta z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, w wyniku której LC Corp B.V. objął 2.062 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje”) stanowiących na dzień 29 czerwca 2012 r. 0,000862 % kapitału zakładowego Emitenta, co daje prawo do 0,000862 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Powyższe jest realizacją postanowień uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Get Banku S.A. z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie połączenia Get Bank Spółka Akcyjna ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank Spółka Akcyjna oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 3 ust. 8 ww. uchwały dotyczącym zaoferowania podmiotowi wybranemu przez Zarząd, akcji zwykłych na okaziciela serii I nieprzydzielonych akcjonariuszom Getin Noble Bank S.A. w wyniku zaokrąglenia liczby akcji przyznawanych akcjonariuszom po zastosowaniu parytetu wymiany akcji Getin Noble Bank S.A. na akcje Get Banku S.A („Uchwała”). Cena za jedną Akcję, zgodnie z Uchwałą wynosiła 1,8697623656 PLN (słownie: jeden złoty 8697623656/10000000000), co daje cenę łączną za wszystkie Akcje 3.855,50 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100). Wobec powyższego na dzień 29 czerwca 2012 r. Emitent nie posiada akcji własnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).