Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący 75/2012

10.07.2012

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 lipca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr VI/10/07/2012 sprawie powołania z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Jacka Lisika. Jednocześnie w dniu dzisiejszym, tj. 10 lipca 2012 r. Pan Longin Kula przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, zgodnie z treścią swojej rezygnacji złożonej w dniu 22 marca 2012 r., o której Emitent (dawniej Get Bank S.A.) informował w swoim raporcie bieżącym nr 30/2012 z dnia 22 marca 2012 r., dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.gnb.pl/raporty-biezace-news.html?id=11506 Informacja o Członku Rady Nadzorczej Emitenta: Pan Jacek Lisik jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, uzyskał tytuł magistra inżyniera ze specjalizacji automatyka przemysłowa i robotyka oraz drugiej specjalizacji - systemy informatyczne. Pan Jacek Lisik był Prezesem Zarządu spółki Robomatic Sp. z o.o. (w latach 1989-1995), Wiceprezesem Zarządu spółki MR Leasing Service S.A. (w latach 1995-1997), Prezesem Zarządu spółki MR Leasing Service S.A. (w latach 1997-1999), Prezesem Zarządu Internet Service S.A. (w latach 2000-2003), Wiceprezesem Zarządu a następnie Prezesem Zarządu spółki Carcade S.A. , obecna nazwa spółki to Getin Leasing S.A. (w latach 2003-2004). Od 2004 roku do chwili obecnej Pan Jacek Lisik jest Członkiem Zarządu spółki ASV Lider Sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors). Pan Jacek Lisik zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).