Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący 111/2012

07.09.2012

USTALENIE DATY PIERWSZEGO NOTOWANIA PRAW POBORU AKCJI SERII J ORAZ K NA GPW

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 07 września 2012 r. otrzymał komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zawierający informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii J oraz K Emitenta na GPW. Dla serii J: Nazwa skrócona: GETINOBLE-PPJ Oznaczenie: GNBJ Kod praw poboru: PLGETBK00053 Liczba jednostkowych praw poboru: 2.390.143.319 Dzień prawa poboru: 7 września 2012 r. Dla serii K: Nazwa skrócona: GETINOBLE-PPK Oznaczenie: GNBK Kod praw poboru: PLGETBK00061 Liczba jednostkowych praw poboru: 2.390.143.319 Dzień prawa poboru: 7 września 2012 r. Pierwszy dzień notowania praw poboru serii J i K na GPW został wyznaczony na dzień 10 września 2012 r. natomiast ostatni dzień notowania praw poboru serii J i K na GPW na dzień 14 września 2012 r. Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt. 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).