Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-2.00% 11:04

Raport bieżący 126/2012

01.10.2012

PRZYDZIAŁ AKCJI SERII K GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 1 października 2012 r. dokonał w drodze uchwały przydziału akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji serii K Emitenta. Zarząd dokonał przydziału akcji serii K podmiotom, które złożyły prawidłowo opłacone zapisy na akcje serii K w ramach wykonania prawa poboru akcji serii K (Zapisy Podstawowe), przy czym każdemu z tych podmiotów przydzielono taką liczbę akcji, na jaką opiewał jego prawidłowo opłacony zapis podstawowy, oraz podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe na akcje serii K, zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Zapisy Dodatkowe), przy czym każdemu z tych podmiotów przydzielono liczbę akcji wynikającą z jego prawidłowo opłaconego zapisu dodatkowego oraz stopy redukcji. Poniżej zamieszczono podstawowe informacje dotyczące przydziału akcji serii K: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii K: 11 września 2012 r.; data zakończenia subskrypcji akcji serii K: 28 września 2012 r. a. Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe: 11 września 2012 r. do 19 września 2012 r. b. Zapisy na akcje serii K nieobjęte w wykonaniu Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych: 27 września 2012 r. do 28 września 2012 r. 2. Liczba akcji objętych subskrypcją: 60 000 000 sztuk akcji serii K 3. Cena, po jakiej akcje serii K były obejmowane: 1,60 zł 4. Liczba akcji serii K, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej: a. w ramach Zapisów Podstawowych złożono 3 563 zapisy na 54 099 979 sztuk akcji serii K, b. w ramach Zapisów Dodatkowych złożono 178 zapisów na 16 042 240 sztuk akcji serii K, (nadsubskrypcja wyniosła 171,90%), 5. Liczba akcji serii K, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, dokonano przydziału 54 099 979 sztuk akcji serii K, b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, dokonano przydziału 5 900 021 sztuk akcji serii K, 6. Oferta Publiczna nie była dzielona na transze. W ramach Zapisów Podstawowych redukcja nie wystąpiła. W ramach Zapisów Dodatkowych średnia stopa redukcji wyniosła 63,22%. 7. Data przydziału akcji serii K: 1 października 2012 r. Szczegółowy raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii K, o którym mowa w § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] zostanie przekazany w terminie do 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji. Podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).