Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
0.00% 09:11

Raport bieżący 130/2012

08.10.2012

PRZYDZIAŁ AKCJI SERII J GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 08 października 2012 r. dokonał w drodze uchwały przydziału akcji oferowanych w ofercie publicznej akcji serii J Emitenta. Zarząd dokonał przydziału akcji serii J podmiotom, które złożyły prawidłowo opłacone zapisy na akcje serii J w ramach wykonania prawa poboru akcji serii J (Zapisy Podstawowe), przy czym każdemu z tych podmiotów przydzielono taką liczbę akcji, na jaką opiewał jego prawidłowo opłacony zapis podstawowy, oraz podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe na akcje serii J, zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Zapisy Dodatkowe), przy czym każdemu z tych podmiotów przydzielono liczbę akcji wynikającą z jego prawidłowo opłaconego zapisu dodatkowego oraz stopy redukcji. Poniżej zamieszczono podstawowe informacje dotyczące przydziału akcji serii J: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii J: 11 września 2012 r.; data zakończenia subskrypcji akcji serii J: 05 października 2012 r. a. Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe: 11 września 2012 r. do 19 września 2012 r. b. Zapisy na akcje serii J nieobjęte w wykonaniu Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych: 27 września 2012 r. do 05 października 2012 r. 2. Liczba akcji objętych subskrypcją: 200 000 000 sztuk akcji serii J 3. Cena, po jakiej akcje serii J były obejmowane: 1,00 zł 4. Liczba akcji serii J na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej: a. w ramach Zapisów Podstawowych złożono 4 796 zapisów na 196 659 389 sztuk akcji serii J, b. w ramach Zapisów Dodatkowych złożono 677 zapisów na 109 431 053 sztuk akcji serii J, (nadsubskrypcja wyniosła 3175,78%), 5. Liczba akcji serii J, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, dokonano przydziału 196 659 389 sztuk akcji serii J, b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, dokonano przydziału 3 340 611 sztuk akcji serii J, 6. Oferta Publiczna nie była dzielona na transze. W ramach Zapisów Podstawowych redukcja nie wystąpiła. W ramach Zapisów Dodatkowych średnia stopa redukcji wyniosła 96,95%. 7. Data przydziału akcji serii J: 08 października 2012 r. Szczegółowy raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii J, o którym mowa w § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] zostanie przekazany w terminie do 2 tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji. Podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).