Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 132/2012

09.10.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 09 października 2012 r. otrzymał od Pana dr. Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) o objęciu w dniu 08 października 2012 r. przez Pana dr. Leszka Czarneckiego 6.284.778 praw do akcji serii K Emitenta („PDA”). Łączna cena transakcji wynosiła 10.055.644,80 zł. Objęcie PDA nastąpiło w związku z ofertą publiczną akcji serii K na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie Pan dr Leszek Czarnecki zawiadomił, o dokonaniu przez niżej wymienione osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, na własny rachunek niżej wymienionych transakcji: 1. transakcji objęcia w dniu 08 października 2012 r. PDA przez: • Getin Holding S.A. - 2 712 213 PDA (wartość transakcji: 4 339 540,80 zł); • LC Corp B.V. 23 930 002 PDA (wartość transakcji: 38 288 003,20 zł); • Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich 83 581 PDA (wartość transakcji: 133 729,60 zł); • Idea Expert S.A. 185 PDA (wartość transakcji: 296,00 zł); • RB Investcom sp z o.o. 2 418 PDA (wartość transakcji: 3 868,80 zł). Objęcie PDA nastąpiło w związku z ofertą publiczną akcji serii K na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. transakcji objęcia w dniu 29 czerwca 2012 r. przez LC Corp B.V. 2.062 akcji serii I Emitenta (wartość transakcji: 3.855,50 PLN). Powyższe objęcie akcji było wynikiem zawarcia umowy objęcia akcji Emitenta przez LC Corp B.V. i związane było z realizacją postanowień uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Get Banku S.A. z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie połączenia Get Bank S.A. ze spółką Getin Noble Bank S.A., zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 3 ust. 8 ww. uchwały dotyczącym zaoferowania podmiotowi wybranemu przez Zarząd, akcji zwykłych na okaziciela serii I nieprzydzielonych akcjonariuszom Getin Noble Bank S.A. w wyniku zaokrąglenia liczby akcji przyznawanych akcjonariuszom po zastosowaniu parytetu wymiany akcji Getin Noble Bank S.A. na akcje Get Banku S.A.. Wartość powyższej transakcji nie przekroczyła 5.000 EURO, w związku z tym informacja o jej dokonaniu jest przekazywana łącznie z informacjami o transakcjach wskazanych w punkcie 1 powyżej. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu są spółkami bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanymi przez Pana dr. Leszka Czarneckiego. Pan dr Leszek Czarnecki jest Przewodniczącym Rady Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).