Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący 148/2012

19.10.2012

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Raport bieżący nr 148/2012 z dnia 19 października 2012 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 19 października 2012 r., w związku z rejestracją w dniu 15 października 2012 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta („PDA”), otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o objęciu w wykonaniu prawa poboru, w dniu 15 października 2012 r., 76.230 PDA oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00095 za łączną cenę 76.230,00 zł; Objęcie PDA nastąpiło w związku z ofertą publiczną akcji serii J Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).