Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 191/2012

19.12.2012

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE UJAWNIENIA STANU POSIADANIA AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 r. otrzymał od Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), iż w dniu 13 grudnia 2012 r. udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta przekroczył próg 5%. Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku nabycia w dniu 13 grudnia 2012 r. przez Spółkę akcji Emitenta w łącznej liczbie 30 300 964 w ramach transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym. Obecnie Spółka posiada bezpośrednio 150.096.884 akcji Getin Noble Bank S.A., co stanowi 5,6637 % udziału w kapitale zakładowym i 5,6637 % głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. Spółka posiada także pośrednio, za pośrednictwem Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 7.995 akcji Getin Noble Bank S.A., co stanowi 0,0003 % udziału w kapitale zakładowym i 0,0003 % głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. Przed nabyciem wyżej wymienionych akcji Spółka posiadała bezpośrednio 119.795.920 akcji Getin Noble Bank S.A., stanowiących 4,5204 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 4,5204 % głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. oraz pośrednio, za pośrednictwem Idea Expert S.A., 8.180 akcji Getin Noble Bank S.A., stanowiących 0,0003 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,0003 % głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank S.A. Spółka informuje, że brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy ze Spółką do wykonywania prawa głosu z akcji Getin Noble Bank S.A. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).