Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 194/2012

19.12.2012

ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 grudnia 2012 r. zawarł znaczące umowy, dotyczące transakcji sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych. Główne umowy tworzące strukturę transakcji to: 1. Umowa sprzedaży przez Emitenta wierzytelności z portfela kredytów samochodowych o wartości 1.007.119.552 zł do GNB Auto Plan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Specjalnego Przeznaczenia”, „SPV”) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. Transakcja ma na celu pozyskanie przez Emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez Spółkę SPV obligacji o wartości 518.666.000 zł z ratingiem Aa3(sf) nadanym przez agencję Moody’s Investor Services zabezpieczonych poprzez zastaw rejestrowy na majątku SPV. Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża i WIBOR (3M). Emitent obligacji będzie dokonywał spłaty odsetek i kapitału każdego 16 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca i października. Struktura transakcji przewiduje 18-miesięczny okres rewolwingowy, w którym Emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela kredytów samochodowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Planowany termin pełnego umorzenia obligacji to 16 lipca 2016 roku. Zawarta umowa reguluje dodatkowo: szereg przypadków w których pogorszenie sytuacji Emitenta lub sprzedanego portfela zakończy wcześniej okres rewolwingowy, obowiązki stron w czasie trwania umowy, sytuacje w których Emitent jest uprawniony do odkupu zwrotnego części wierzytelności lub wcześniejszego wygaszenia struktury. Umowa nie zawiera kar umownych oraz nie przewiduje zastrzeżenia warunku lub terminu. Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 2. Umowa pożyczki podporządkowanej o wartości 488.453.552 zł udzielonej Spółce Specjalnego Przeznaczenia przez Emitenta. Celem pożyczki jest sfinansowanie zakupu wierzytelności w części w jakiej nie zostanie on sfinansowany przez emisję obligacji przez SPV. Pożyczka będzie podporządkowana w stosunku do uprzywilejowanych i zabezpieczonych obligacji. Płatność odsetek od pożyczki będzie następować w ramach płatności kaskadowych ze środków posiadanych przez SPV, zaś spłata kapitału będzie miała miejsce dopiero po pełnym umorzeniu obligacji. Odsetki od pożyczki składać się będą z marży oraz stopy WIBOR (3M). SPV będzie wypłacać odsetki naliczone od pożyczki podporządkowanej w wyznaczonym umownie dniu, o ile istnieć będą wystarczające fundusze, po dokonaniu wszystkich płatności o wyższym priorytecie spłaty, zgodnie z umownie ustalonym porządkiem pierwszeństwa. Umowa nie zawiera kar umownych oraz nie przewiduje zastrzeżenia warunku lub terminu. Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. W ramach ww. transakcji sekurytyzacji Emitent obejmie część obligacji emitowanych przez Spółkę Specjalnego Przeznaczenia o wartości 213.666 tys. zł. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).