Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 9/2013

14.01.2013

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2013 ROKU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: 1. Raporty okresowe za 2012 r.: - raport roczny za rok 2012 – 21 marca 2013 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2012 – 21 marca 2013 r. 2. Raporty okresowe za 2013 r.: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r. - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. – 30 sierpnia 2013 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r. Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2013 r. na podstawie, odpowiednio, § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).