Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 194/2012/K

24.01.2013

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 194/2012: ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW

Niniejszym raportem Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") koryguje treść raportu bieżącego nr 194/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w poniższy sposób: W akapicie 8 było: W ramach ww. transakcji sekurytyzacji Emitent obejmie część obligacji emitowanych przez Spółkę Specjalnego Przeznaczenia o wartości 213.666 tys. zł. W akapicie 8 powinno być: W ramach ww. transakcji sekurytyzacji Emitent obejmie część obligacji emitowanych przez Spółkę Specjalnego Przeznaczenia o wartości 225.666 tys. zł. Wyżej wskazana korekta jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej i edytorskiej. W wyniku dostrzeżenia pomyłki Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).