Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący nr 22/2013

30.01.2013

SPEŁNIENIE CZĘŚCI WARUNKÓW ZNACZĄCEJ UMOWY

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 127/2012 z dnia 2 października 2012 r., Zarząd Getin Noble Bank S.A. (”Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na nabycie przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego Banku DnB Nord Polska SA („DnB NORD”) .

Dodatkowo Emitent informuje, że uzyskał z Ministerstwa Finansów decyzję wydaną w dniu 17 stycznia 2013 r. o pozytywnej interpretacji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania nabywanych przez Emitenta składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Tym samym nastąpiło spełnienie dwóch z sześciu istotnych warunków nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DnB NORD w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy zawartej w dniu 2 października 2012 roku pomiędzy Emitentem a DnB NORD.

W przypadku niespełnienia się pozostałych warunków zawieszających w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy, ulegnie ona wygaśnięciu.

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 4) i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)