Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 23/2013

30.01.2013

ZGODA KNF NA PEŁNIENIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 r. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.

W związku z powyższym został spełniony drugi i ostatni warunek zawarty w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta o powołaniu Pana Krzysztofa Rosińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A., o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym 40/2012 z dnia 31 maja 2012 r. We wspomnianym raporcie została również zaprezentowana osoba Pana Krzysztofa Rosińskiego.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim