Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 26/2013

01.02.2013

SPEŁNIENIE CZĘŚCI WARUNKÓW ZNACZĄCEJ UMOWY

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 127/2012 z dnia 2 października 2012 r., Zarząd Getin Noble Bank S.A. (”Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 stycznia 2013 r. o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Emitenta części mienia Banku DnB Nord Polska SA („DnB NORD”).

Dodatkowo Emitent informuje, że uzyskał z Ministerstwa Finansów decyzję wydaną w dniu 24 stycznia 2013 r. dotyczącą dokonania prawidłowej interpretacji przez Emitenta przepisów prawa podatkowego w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nastąpiło spełnienie kolejnych dwóch z sześciu istotnych warunków nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DnB NORD w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy zawartej w dniu 2 października 2012 roku pomiędzy Emitentem a DnB NORD.

O spełnieniu wcześniejszych warunków Emitent informował Raportem bieżącym nr 22/2013. W przypadku niespełnienia się pozostałych warunków zawieszających w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy, ulegnie ona wygaśnięciu.

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 4) i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)