Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący 2/2012

01.06.2012

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank” „spółka”) informuje, iż w związku z dokonaną w dniu wczorajszym tj. 2 stycznia 2012 r. rejestracją podziału Getin Holding S.A., w której Bank bierze udział jako spółka, do której wniesiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa Getin Holding S.A. („Dzień Rejestracji Podziału GH”), o której Bank zawiadamiał w raporcie bieżącym nr 1/2012, oraz zważywszy, iż do Banku wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej: Pana Krzysztofa Rosińskiego, Pana Łukasza Chojnackiego, Pana Maurycego Kühn i Pana Jakuba Malskiego, wchodzące w życie z Dniem Rejestracji Podziału GH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Banku drugiej kadencji, z Dniem Rejestracji Podziału GH: Pana Leszka Czarneckiego, Pana Rafała Juszczaka, Pana Michała Kowalczewskiego i Pana Longina Kulę. Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej: Pan Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie. W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak. W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007 r. Według wiedzy Banku Pan Leszek Czarnecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Rafał Juszczak jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, w 1996 roku uzyskał tytuł Mastere Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Rouen. Karierę zawodową rozpoczął w warszawskim oddziale Société Generale. Następnie związał się z Bankiem Handlowym/Citibank, gdzie brał udział w przygotowaniu projektów strategicznych i zajmował się połączeniem Banku Handlowego z Citibank Polska. W 2001 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. W dalszej kolejności kierował Departamentem Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 roku został szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku. W latach 2005-2008 Rafał Juszczak był związany z największym polskim bankiem PKO BP SA kolejno jako dyrektor zarządzający w pionie bankowości korporacyjnej, członek zarządu a następnie Prezes Zarządu. Przed rozpoczęciem pracy w Prokom Investments, był przez dwa lata był prezesem First Ukrainian International Bank (FUIB) w Kijowie, gdzie z powodzeniem przeprowadził restrukturyzację długów banku sięgających 500 mln USD. Począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Pan Rafał Juszczak został powołany do składu Zarządu Getin Holding S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Rafał Juszczak jest członkiem rad nadzorczych Bioton SA, Petrolinvest S.A., Polnord S.A. i Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.. Według wiedzy Banku Pan Rafał Juszczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Michał Kowalczewski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995 r.) oraz posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w SGH (1999 r.). W latach 1993 – 1999 sprawował funkcję Z-cy Dyrektora Departamentu Rynku Wtórnego w CDM Pekao a następnie w latach 2000- 2004 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Sprzedaży Korporacyjnej Millennium Dom Maklerski S.A. Od 2006 r. Prezes Zarządu Mercurius Dom Maklerski S.A. Ponadto Pan Michał Kowalczewski pełni funkcję: Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (od 2006 r.), Członka Rady Nadzorczej Altus TFI S.A., Prezesa Zarządu Mercurius Financial Advisors sp. z o.o. (od 2004 r.) Według wiedzy Banku Pan Michał Kowalczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Pan Longin Kula w 1958 roku zdobył tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Wydział Finansów i Rachunkowości. Od 1964 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym, aktualnie biegłym rewidentem (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2040). Jest absolwentem Studium Podyplomowego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Wydział Organizacji i Zarządzania (1972r.). Pracę zawodową rozpoczął w 1957 roku we Wrocławskich Zakładach Zielarskich „HERBAPOL” na stanowisku Kierownika Finansowego i Zastępcy Głównego Księgowego. W latach 1964–1992 pracował w Zakładach Elektronicznych "ELWRO" we Wrocławiu kolejno na stanowiskach: Zastępcy Głównego Księgowego (1964–1967), Głównego Księgowego (1967–1970), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych (1970–1985), Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego (1985–1988), Kierownika Delegatury „ELWRO” w Bratysławie (1988–1991) i Głównego Ekonomisty (1991–1992). Od 1991 roku Główny Księgowy, a potem Konsultant w sprawach finansowo-księgowych w „Komputer Leasing” sp. z o.o. Od roku 1994 do roku 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu. Obecnie Pan Longin Kula sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A Według wiedzy Banku Pan Longin Kula nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U z 2009 r. Nr 22, poz. 259).