Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący 6/2012

01.06.2012

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH 2012 ROKU.

Get Bank S.A. („Bank”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: 1. Raporty okresowe za 2011 r.: - raport roczny za rok 2011 – 20 marca 2012 r. 2. Raporty okresowe za 2012 r.: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r. - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. – 30 sierpnia 2012 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r. Jednocześnie Bank informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. na podstawie, odpowiednio, § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia Bank informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Bank nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.