Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 13/2012

01.06.2012

ZAWIADOMIENIE GETIN HOLDING S.A. O STANIE POSIADANIA AKCJI GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2012 r. otrzymał od Getin Holdin S.A. („GH”) zawiadomienie, w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 stycznia 2012 r. GH objęła bezpośrednio 4.975.709 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku stanowiących 0,22% kapitału zakładowego Banku i 0,22% głosów na walnym zgromadzeniu Banku, oraz pośrednio, za pośrednictwem Powszechnego Domu Kredytowego S.A., który bezpośrednio objął 7.378 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 0,0003 % kapitału zakładowego Banku i 0,0003% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Przed ww. objęciem 4.975.709 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku GH posiadała 103.060.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku stanowiących 100 % głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Obecnie GH posiada bezpośrednio 108.035.709 akcji zwykłych na okaziciela Banku stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Banku i 4,81% głosów na walnym zgromadzeniu Banku oraz pośrednio (za pośrednictwem Idea Bank S.A. i Powszechnego Domu Kredytowego S.A.) 7.378 akcji zwykłych na okaziciela serii H stanowiących 0,0003 % kapitału zakładowego Banku i 0,0003% głosów na walnym zgromadzeniu Bank. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).