Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 14/2012

01.06.2012

ZAWIADOMIENIE PANA LESZKA CZARNECKIEGO O STANIE POSIADANIA AKCJI GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2012 r. otrzymał od pełnomocnika Pana Leszka Czarneckiego zawiadomienie, w oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 stycznia 2012 r. Pan Leszek Czarnecki objął bezpośrednio 245.682.270 akcji serii H Bank stanowiących 10,9% kapitału zakładowego Banku i 10,9% głosów na walnym zgromadzeniu Banku oraz pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV i Getin Holding S.A.) 951.640.955 akcji serii H Banku stanowiących 42,40% kapitału zakładowego Banku i 42,40% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Przed ww. objęciem akcji Banku Pan Leszek Czarnecki nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Banku natomiast posiadał pośrednio (za pośrednictwem Getin Holding S.A.) 103.060.000 akcji Banku stanowiących 100% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Obecnie Pan Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 245.682.270 akcji serii H Banku stanowiących 10,9% kapitału zakładowego Bank i 10,9% głosów na walnym zgromadzeniu Banku oraz pośrednio (za pośrednictwem m.in. LC Corp BV i Getin Holding S.A.) 1.054.700.955 akcji serii H Banku stanowiących 47% kapitału zakładowego Bank i 47% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Leszek Czarnecki nie zamierza, łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi, zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Banku w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia powyżej 60%. Ponadto, według najlepszej wiedzy Pana Leszka Czarneckiego, niżej wymienione podmioty zależne od niego bezpośrednio i pośrednio posiadają następujące akcje Banku: LC Corp BV – 946.198.812 akcji Getin Holding S.A. – 108.035.709 akcji Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich – 362.697 akcji Powszechny Dom Kredytowy S.A. – 7.378 akcji RB Invescom Sp. z o.o. – 96.359 akcji. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).