Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 15/2012

01.06.2012

ZAWIADOMIENIE LC CORP BV O STANIE POSIADANIA AKCJI GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2012 r. otrzymał od pełnomocnika LC Corp BV z siedzibą w Holandii zawiadomienie, w oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 stycznia 2012 r. LC Corp BV objęła 946.198.812 akcji serii H Banku stanowiących 42,10% kapitału zakładowego Banku i 42,10% głosów na walnym zgromadzeniu Banku emitowanych w związku z podziałem Getin Holding S.A. Przed ww. objęciem 946.198.812 akcji serii H Banku LC Corp BV nie posiadała żadnych akcji Banku. LC Corp BV nie zamierza łącznie z podmiotem dominującym – Panem Leszkiem Czarneckim zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w Banku w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia powyżej 60%. Według najlepszej wiedzy LC Corp BV, podmioty zależne od LC Corp BV nie posiadają akcji Banku. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).