Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący 16/2012

01.06.2012

INFORMACJE UZYSKANE W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym zawiadamia o otrzymaniu, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od pełnomocnika Pana Leszka Czarneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, informacji o dokonaniu w dniu 19 stycznia 2012 r. przez Pana Leszka Czarneckiego na własny rachunek objęcia 245.682.270 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. Ww. objęcie przez Pana Leszka Czarneckiego akcji serii H Banku nastąpiło w ramach podziału Getin Holding S.A. („GH”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Osoby będące akcjonariuszami GH w dniu 10 stycznia 2012 r. („Dzień referencyjny”), w tym Pan Leszek Czarnecki otrzymali stosowną liczę akcji Banku wyemitowanych przez Bank w tym celu. Jednocześnie Bank otrzymał, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od pełnomocnika Pana Leszka Czarneckiego, informację o dokonaniu przez niżej wymienione osoby blisko z nim związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy, na własny rachunek, transakcji objęcia akcji serii H Banku.: 1) LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 946.198.812 akcji, 2) Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której Pan Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.975.709 akcji, 3) Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, w której Pan Leszek Czarnecki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji - 362.697 akcji, 4) RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - 96.359, 5) Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu – 7.378 akcji. LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie, RB Investcom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu są spółkami bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanymi przez Pana Leszka Czarneckiego. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).