Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 11:53

Raport bieżący 18/2012

01.06.2012

ZAWIADOMIENIE AVIVA OFE O POSIADANIU AKCJI GET BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 stycznia 2012 r. otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Fundusz”) informację, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), iż w wyniku transakcji nabycia akcji Banku, zawartych w dniu 20 stycznia 2012 r., Fundusz zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku powyżej 5%. Zgodnie z informacją, przed rozliczeniem ww. transakacji w dniu 24 stycznia 2012 r. Fundusz posiadał 99.395.995 akcji Banku, co stanowiło 4,43% kapitału zakładowego Banku. Akcje te uprawniały do 99.395.995 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co stanowiło 4,43% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu i rozliczeniu transakacji, o kórych mowa powyżej, na dzień 25 stycznia 2012 r. Fundusz posiadał 118.707.643 akcji Banku, stanowiących 5,29% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do 118.707.643 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku, co stanowiło 5,29% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).