Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący 20/2012

01.06.2012

ZBYCIE PRZEZ GET BANK S.A. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ BANK

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym zawiadamia, iż w dniu 16 lutego 2012 r. Bank dokonał przeniesienia, w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, na rzecz Getin Holding S.A. własności 7 286 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda Banku dopuszczonych do obrotu giełdowego, stanowiących na dzień 16 lutego 2012 r. 0,0003% kapitału zakładowego Banku i dających prawo do 0,0003% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Bank zbył ww. akcje zgodnie z pkt. 3.3 Planu Podziału Getin Holding S.A. („Plan”) gdzie w ciągu 45 dni od Dnia Wydzielenia tj. 2 stycznia 2012 r., Zarząd Banku miał podjąć starania, aby Akcje Emisji Podziałowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Holding S.A. z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt. 3.2 Planu zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Banku za cenę równą (i) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Banku na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt. 3.2 Planu albo (ii) ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. W związku z powyższym Bank nie posiada akcji przez niego wyemitowanych. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).