Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 12:32

Raport bieżący 21/2012

01.06.2012

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2011.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") informuje, że raport roczny Banku za rok 2011, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. na dzień 20 marca 2012 r., zostanie opublikowany w dniu 29 lutego 2012 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).