Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 12:26

Raport bieżący 22/2012

01.06.2012

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA GET BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Get Bank S.A. ("Bank”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29.02.2012 r. otrzymał Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Planu Połączenia Banku z Getin Noble Bank S.A., która stanowi załącznik do niniejszego raportu, sporządzoną przez biegłego rewidenta Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Plan Połączenia został opublikowany przez Bank w Raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 7 lutego 2012 r..

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku §19 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).